Sveriges ekonomi gentemot andra länder i Europa

Gentemot andra länder i världen fluktuerar den svenska ekonomins värde och storlek, likaså gentemot länder i Europa. 2017 låg landet på tolfte plats på välståndsligan, vilket är en lista som mäter ett lands välstånd och levnadsstandard genom att mäta köpkraft och BNP per capita. Över Sverige ligger flera europeiska länder: Luxemburg är nummer ett, sedan kommer Irland, Schweiz, Norge, Island, Nederländerna, Österrike, Danmark och Tyskland. Efter dessa kommer Australien och sedan Sverige.

Listan gäller alla världens länder men de europeiska länderna är i regel i topp, även på ett världsjämförande plan. Att Sverige hamnar på tolfte plats är dåligt om man jämför med hur landet har legat till historiskt. Som bäst har Sverige hamnat på en fjärdeplats. Det var i början på 70-talet efter de så kallade rekordåren under 50- och 60-talen, just innan oljekrisen. Under den tiden var Schweiz och Luxemburg före Sverige på listan.

BNP-storlek

Under 70-talet kom Sverige att drabbas av den hårda oljekrisen, liksom resten av det internationella samfundet. Landet drabbades hårdare än många andra och BNP:n låg under genomsnittet bland OECD-länderna. När det kommer till vilka länder som har de största ekonomierna, oaktat levnadsstandard och köpkraft för gemene man, ser listan något annorlunda ut i jämförelse med den som presenterats ovan. Här har vi utomeuropeiska länder i topp – USA, Kina och Japan.

Efter topp tre först kommer Tyskland med sin, enligt europeiska mått, enorma ekonomi. Storbritannien kommer tätt efter och näst efter Indien kommer Frankrike. Det tycks alltså se annorlunda ut när det kommer till en ekonomis storlek i jämförelse med ett mått på levnadsstandard. Vi kan se att Sverige tappar när det kommer till storlek på BNP, vilket till stor del beror på landets ringa storlek. Först på 22:e plats hamnar landet.

BNP och levnadsstandard?

Sverige kan alltså inte mäta sig med de större länderna i Europa när det kommer till storleken på BNP över huvud taget. Här kommer Tyskland, Frankrike och Storbritannien långt före. När det kommer till välstånd, köpkraft och BNP per capita verkar det däremot som att Sverige står sig i jämförelse med de andra europeiska länderna – trots att landet är så pass litet. Vad kan detta bero på? Det är lite klurigt att svara på.

En sak som är säker är att Sveriges fördelningspolitik historiskt har varit inriktad på en stark skattefinansierad välfärd, om man jämför landet med andra europeiska länder. Detta leder till att rikedomarna kommer folket till godo och således till att levnadsstandarden kan vara hög. Det krävs förstås också att det finns pengar att ta ifrån från första början och industrin måste därför vara i god form. Detta är de två nycklarna.

Andra världskriget och svenska gästarbetare i Norge

I tider då den svenska ekonomin har växt har man också kunnat se hur nära den är sammankopplad med de övriga skeendena i Europa. Under slutet av andra världskriget, till exempel, växte den svenska ekonomin starkt. Detta berodde på att många länder i Europa var helt förstörda av kriget, detta gällde även deras industrier. Det fanns därför en stor efterfrågan på svenska exportvaror och den svenska ekonomin kom att blomstra.

En trend som går att observera idag är hur svenska ungdomar åker till Norge för att arbeta. Detta gör de för att det går att tjäna så pass mycket bättre i Norge än i Sverige och lever man billigt kan man på så vis tjäna ihop ett ganska stort kapital. Dessa pengar kan man sedan leva av, antingen i Norge eller i Sverige. På grund av oljan har Norge kommit att bli långt mycket rikare än Sverige.

Lägst tillväxt i EU

Hur ser då den svenska ekonomin ut idag i jämförelse med andra europeiska länder? Den är bra i sig men i jämförelse med den tillväxt som de senaste åren har pågått i andra länder i Europa är Sveriges tillväxt relativt låg. Det menar John Hassler, nationalekonom. Han menar att den svenska tillväxten under 2017 och 2018 faktiskt är de lägsta av samtliga medlemsländer i EU. Hur går detta ihop? Det verkar ju gå bra för Sverige.

Ser dåligt ut på tillväxtgraf – är bra i verkligheten

Sverige drabbades av en ordentlig stöt under finanskrisen 2008, med en sänkning på runt 5 % på BNP:n. Detta ger lite perspektiv och i jämförelse med detta läge är man kanske tacksam för att det går bra för Sverige igen. Det rör sig också om att Sverige redan är ett rikt land, om man mäter BNP per capita och jämför med andra europeiska länderna. Det är svårare att nå högre tillväxttal med en redan hög BNP.