Sveriges ekonomi – dagensmojligheter.se

I Sverige har vi en marknadsbaserad blandekonomi, vilket innebär att landet har en blandning mellan planekonomi och marknadsekonomi. Regleringen av landets ekonomi sköts av staten med hjälp av lagar och skatter men de har även rätt att äga och investera. Sverige har en relativt fri marknad med en hög offentlig sektor och höga skatter. Det är staten som reglerar och finansierar den offentliga sektorn som anses vara en viktig del av samhället, bland annat försvaret.

De politiska partierna i Sverige har också möjlighet att påverka hur pengarna i den offentliga sektorn ska fördelas samt vilka delar som ska ingå i den. I den offentliga sektorn ingår statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Det är myndigheter, affärsverk och statliga bolag som har uppgiften att verkställa de beslut som har fattats av riksdag och regering. Kommunerna ansvarar för frågor som rör människors närmiljö, exempelvis skola, vägar och energifrågor.

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter

Den offentliga sektorns inkomster kommer främst från skatter och sociala avgifter. I sociala avgifter ingår bland annat avgifter som en arbetsgivare måste betala till staten för varje anställd, eller den avgift som föräldrar betalar till kommunen för att få ha sina barn på förskolan. Det finns även direkta och indirekta skatter. Inkomstskatt är exempel på en skatt som betalas direkt till den offentliga sektorn och moms är exempel på en skatt som är indirekt.

Det finns även något som kallas för transfereringar, barnbidrag och studiemedel är exempel på detta. Transfereringar är de pengar som kommer tillbaka efter att privatpersoner och företag betalat skatt till staten, kommunen och landstinget. Här ingår även de bidrag staten gett till kommuner och landsting. Transfereringar är den största utgiften som den offentliga sektorn har. En annan utgift är offentlig konsumtion, den består av löner till alla de anställda som jobbar inom den offentliga sektorn.

Export och import

Värdet av alla varor och tjänster som producerats under ett år kallas för BNP och export av varor ökar landets BNP. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges export går till Europa och därför är den svenska exportindustrin beroende av utvecklingen i Europa. Tyskland och Norge är exempel på Sveriges största exportmarknader. Industrivaror som till exempel fordon och maskiner är det som Sveriges export främst består av. Industrivaror står för cirka 40 % av Sveriges export.

Den svenska ekonomin är även beroende av import från andra länder. Om man skulle ta bort alla importerade varor och enbart leva på de varor och tjänster som Sverige själv kan producera, skulle exportindustrin inte fungera. De länder Sverige mest importerar från är bland annat Tyskland och Norge men även Kina. De varor som Sverige importerar mest av är bland annat olja och bilar. Sverige är med i EU som har frihandel mellan alla medlemsländer.

Miljöekonomi

I takt med utvecklingen och den ekonomiska tillväxten har frågan om miljön på senare tid blivit allt mer viktig. Produktionsmetoderna har oftast varit skadliga för miljön. Det har resulterat i att man börjat se på mer miljövänliga produktionsmetoder men även till att man börjat producera mer miljöanpassade varor. I Sverige har man tillämpat skatter och avgifter på varor som orsakar miljöförstöring, till exempel personbilar. Syftet var att få fler att använda kollektivtrafiken.

Naturligtvis går det inte att nå ett samhälle med 0 % utsläpp med tanke på folkmängd och behovet av att producera. Däremot skulle man kunna minska på energiintensiteten men eftersom det alltid kommer att krävas energi för att producera och konsumera, så kanske man aldrig kommer att kunna nå 0 % utsläpp. Det har gjorts åtgärder för att få till ett mer energisnålt samhälle, men än är vägen lång till ett utsläppsfritt Sverige.

Arbetsmarknaden

För att kunna producera de varor och tjänster som människor behöver krävs det bland annat arbetskraft. Arbetskraften utgörs dels av de som arbetar och dels av de som är arbetslösa. Sverige har en hög sysselsättningsgrad i jämförelse med vissa andra länder inom EU, vilket beror på en hög andel av kvinnor som arbetar. Andelen arbetare som är anslutna till facket har troligtvis minskat på grund av att många väljer att enbart gå med i arbetslöshetskassan.

Företagande

Det tidiga införandet av skolplikten resulterade i ett högre humankapital. När den industriella revolutionen kom igång i Sverige utvecklades landet snabbt. Det var då de stora företagen som bland annat Ericsson bildades. Än idag är Ericsson ett viktigt företag inom Sveriges ekonomi. I Sverige finns det idag mer än 1 000 000 företag, de flesta har mindre än 250 anställda. Hur framtiden ser ut, är det svårt att avgöra – den som lever får se!