För och nackdelar med behållandet av den svenska kronan – dagensmojligheter.se

EU-länderna och den europeiska unionen syftar till att samarbeta kring politiska frågor rörande exempelvis miljö, migration, handel och jordbruk. Grunden för EU-samarbetet vilar på gemensamma lagar som länderna har kommit överens om. Dessa ska gälla i hela EU. I dagsläget har över hälften av EU-länderna även ingått en monetär union och en gemensam valuta i och med euron. Av de skandinaviska länderna är det endast Finland som har övergått till euron.

År 1994 på hösten hölls folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i EU. Valresultatet visade att 52,3 % röstade ja och att 46,8 % röstade nej. Det var alltså med en liten majoritet av folkligt stöd som Sverige gick med i EU. Folkomröstningen var endast rådgivande men svenska politiker valde ändå att följa folkets valresultat. Sverige gick med i EU år 1995. Dock har Sverige hela tiden valt att stå utanför det monetära samarbetet och euron.

Svenska kronan – en kort historik

I Sverige har vi sedan år 1873 haft kronan som vår valuta. Till att börja med hade Sverige, Danmark och Norge samma värde på sina kronor, vilket var en stor fördel då ländernas kronor var giltiga över landsgränserna. Detta underlättade inte bara handeln mellan de tre länderna, utan var även fördelaktigt vid resor. Denna myntunion som fanns upphörde 1914 och än idag är valutorna skilda åt med växelkursers som varierar.

Fram till år 1992 hade den svenska kronan en fast växelkurs i relation till utländska valutor. När den sedan släpptes fri ledde det till en tillfällig växelkursminskning i storleksordningen 30 %, vilket resulterade i att många tappade förtroendet för vårt lands valuta. När vi sedan, elva år senare, röstade om huruvida vi skulle införa Europas gemensamma valuta, euron, även i Sverige blev resultatet ändå att 55,91 % röstade emot.

Euron och kronan

Med tiden har den svenska kronan stärkt och trots, eller kanske på grund av, sin flexibla växelkurs står den sig nu stark. Om Sverige skulle släppa sin svenska krona och istället införa euron skulle vi tvingas släppa den flexibilitet som vår valuta har i dagsläget, vilket många tror skulle vara en stor nackdel. Vår ekonomi har utvecklats bättre än flertalet av euroländerna och mycket tyder på att en flexibel växelkurs ger bättre utdelning än en låst.

Ytterligare en nackdel med behållandet av den svenska kronan är att det blir svårare att jämföra priser och att svenskarna behöver växla pengar då de reser inom Europa. En fördel, enligt vissa, skulle vara att produktivitet, handel och konkurrens skulle kunna öka om Sverige ingick i eurosamarbetet och anammade en gemensam valuta. Detta skulle på sikt kunna innebära ökade arbetstillfällen och en starkare ekonomisk tillväxt. Dock går den svenska ekonomin på högvarv utan det monetära samarbetet.

Ovisst läge

Det går inte att säga om ett införande av euron skulle resultera i en bättre eller sämre ekonomi för Sverige. Som ovan nämnt tuffar vår ekonomi på för fullt helt utan inblandning av en gemensam europeisk valuta. Inga av de länder som införde valutan hoppades på en ekonomisk nedgång men ändå var det just det som hände för flertalet av dem. Det finns helt klart en risk med att byta valuta men det finns även eventuella möjligheter.

En ekonomi som ökar ytterligare skulle såklart vara positivt och om införandet av euron kan resultera i fler jobb skulle det kunna hjälpa vårt land minska arbetslösheten. Om ett valutabyte skulle äga rum, i hopp om bättre ekonomi och fler jobb, skulle det dock innebära slutet för vår flexibla krona. Just det är mångas huvudargument för att behålla den svenska kronan; att behålla vår egen penningpolitik och inte behöva underställa oss EMU:s regler och lagar.

Förändrat värde

Att byta ut vår valuta skulle resultera i att värdet på våra varor skulle förändras. Inte bara skulle bytet av datasystem samt sedlar och mynt resultera i en markant prishöjning, utan även valutaomvandlingen skulle med största sannolikhet göra att vi kommer betala mer för samma vara. Å andra sidan är Sverige ett dyrare land i jämförelse med andra länder. Att acceptera en gemensam valuta skulle, enligt vissa, få våra priser att pressas ner och i längden sjunka.

Sammanfattningsvis

Att behålla den svenska kronan eller införa euron har sina respektive för- och nackdelar. Sedan Sverige gick över till rörlig växelkurs 1992 har en positiv utveckling setts i jämförelse med EMU-ländernas utveckling under samma tidsperiod. Om Sverige skulle gå med i EMU skulle penningpolitiken i Sverige försvagas och priserna på varor antagligen höjas. Fördelarna med att gå med i EMU skulle kunna vara fler arbeten, enklare att jämföra priser samt slippa växla pengar vid resor.