Export som gynnar den svenska ekonomin

I Sverige är man till stor del beroende av export för att kunna ha en fungerande ekonomi. Ända upp till 45 % av den svenska ekonomin består faktiskt av export och det är både tjänster och varor som exporteras. Den svenska exporten är idag långt mycket större än den var före 1990. Efter finanskrisen har den dock kommit att minska något. Som med allt annat i ekonomin rör sig siffrorna upp och ner.

Sverige export utgörs av varor och tjänster där varorna utgör nästan 70 %. Exporten av tjänster växer dock snabbare än exporten av varor. I jämförelse med svensk import är exporten något större. Importen ligger på 41 % av BNP, i jämförelse med exportens 45 %. Vi behöver både export och import, på grund av landets lilla storlek. De varor vi använder och den marknad vi behöver för att sälja finns inte i tillräcklig utsträckning inrikes.

Sammantvinnad handel

Eftersom Sverige har ett överskott av vissa råvaror kan landet bedriva utrikeshandel på ett lukrativt sätt. Köpare i länder där det råder brist på dessa varor importerar, vilket ger ett tillskott till den svenska ekonomin. Det är dock inte så enkelt som det kan verka. Den svenska exporten är till en betydande del beroende av varor och tjänster från utlandet. Omvänt gäller också: svenska varor och tjänster krävs för andra länders export.

Det går alltså lugnt att säga att ekonomierna är sammankopplade med varandra; inte bara är det så att länder importerar och exporterar mellan varandra, utan själva exporten är från början beroende av internationell handel. Att svenska företag har denna möjlighet ger dem en chans att växa och utveckla sina produkter och tjänster samtidigt som Sveriges ekonomi växer. Det är på så sätt ett sammansatt nätverk av inbördes beroende aktörer.

Matchning av köpare och säljare

Det är alltså inte bara så att den svenska exporten gynnar den svenska ekonomin, utan även andra länders export gynnar den svenska ekonomin. Detta eftersom svenska företag kan erbjuda tjänster och varor som möjliggör denna export. Dessutom är förstås andra länders export nödvändig för att Sverige ska kunna importera de varor och tjänster som är nödvändiga för att ekonomin ska gå runt. Tillväxten i varje enskilt land är alltså beroende av andra länder.

Samtidigt finns det en konkurrens mellan de olika ländernas ekonomier. De företag som verkar inom Sveriges gränser och är baserade här måste hålla värdet på sina produkter och tjänster stabilt. För att exporten ska fungera som den ska måste internationella köpare kunna matchas. Är värdet på den svenska kronan högt kan det bli dyrt för utländska köpare och det kan bli svårt för dem att importera svenska varor över huvud taget.

Värdet på exporten och exportvaror

Det är alltså inte självklart att ett högt värde på den svenska kronan är något som är gynnsamt för den svenska ekonomin i stort. En devalvering av valutan kan gynna exporten. Därför har Riksbanken valt att devalvera den svenska kronan flera gånger, med den första gången 1976. Men vad består då svensk export av, rent konkret? Vilka produkter är det som exporteras från Sverige och i längden gynnar den svenska ekonomin?

Framför allt är det produkter från skogsindustrin men också maskiner och fordon är stora exportvaror i svensk ekonomi. Till 40,5 % består den svenska exporten av transportmedel och maskiner; bearbetade varor uppgår till 17,7 %, kemiska produkter utgör 12,5 % av den svenska exporten och färdiga varor exporteras med en storlek av 8,9 % av den totala exporten från Sverige. Utöver detta är viktiga exportprodukter drycker, livsmedel, djur, bränslen, el och andra råvaror.

Varor och tjänster

Den allra största andelen av svensk export utgörs alltså av transportmedel och maskiner, på hela 40,5 % av den totala exporten. Förutom detta finns det också en stor basindustri till vilken stål- och gruvindustrin, den kemiska industrin och skogsindustrin räknas. När det kommer till export av tjänster räknas bland annat sådant som utlandsresor i affärssyfte in, samt när utländska besökare konsumerar varor i Sverige. Det är alltså en ganska komplicerad statistik vi har att göra med.

Tjänsteexport

Vad består då tjänsteexporten av, mer konkret? Affärstjänster, transporttjänster, tele-, data- och kommunikationstjänster samt resor är de överlägset största kategorierna inom export av tjänster som kommer från Sverige. Sverige har en tradition av att exportera råvaror som skog och järnmalm men på senare tid har exporten av tjänster tagit över allt mer. Dels beror detta på att stora delar av produktionen av flyttat utomlands, dels på att världssamfundet är mer sammankopplat idag.